ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบท่อประปาภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ฮิต: 437

ประชาสัมพันธ์วิธีตรวจสอบและเรียกรายงานการจ่ายชำระเงินด้วยตนเอง

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มงานระบบการคลัง ได้จัดทำ INFO Graphic ความรู้เรื่องวิธีตรวจสอบและเรียกรายงานการจ่ายชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานของรัฐทราบ

Vendors 8

 

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 167 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566

pdf

  • ฮิต: 467