ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธนรัฐ โคจรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนางสาวณปภัช เผ่าวณิชย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

  • ฮิต: 11

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้แก่สถาบันเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ การสร้างจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง และพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 รวม 2 วัน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายวัชระ กิติพรพงษ์ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า พร้อมด้วยนางสาวนิโลบล ตึกดี สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ สังกัดสหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด และนายเขมพงศ์ สุมิต กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

  • ฮิต: 6

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์”

 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์” (รุ่นที่ 2 : ภาคกลาง
และภาคใต้) โดยมี นายไพฑูรย์ ชนะชู ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นางศรีรัตน์ จินตวร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ระบบการตรวจการสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกันการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและสาระสำคัญในการรับจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ และการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ สังสะโอภาส
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวชุติกาญจน์ บุญสมภพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

  • ฮิต: 13

เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินคดีลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวพลอยไพลิน แก้วมูลนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางสาวสุภัศรา ศรีประเสริฐยิ่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินคดีลูกหนี้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์” ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์โครงกาเพื่อให้
ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการติดตามหนี้ การดำเนินคดีจากลูกหนี้ผิดค้างชำระ รวมทั้งมีความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินคดีกับสหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัด
ค้างชำระ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

  • ฮิต: 32