ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาค และพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรจีวรให้แก่นาค
และพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์
สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวนุชนารถ ออทะขันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ , นายธรรศ อนันต์วรปัญญา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
และนางสาวปานทิพย์ จันทร์แจ้ง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  • ฮิต: 9

เป็นประธานในโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมาย
นางคณิดา กิติพรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  • ฮิต: 6

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

  • ฮิต: 6

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์” สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ สังสะโอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์” สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด โดยมี
นางพรสวรรค์ เริงมิตร อดีตสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ การสร้างความเข้มแข็ง 4 มิติ การสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่5 (พ.ศ.2566-2570)โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผูู้นำกลุ่มสมาชิก และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 30 คน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

  • ฮิต: 7