ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model:SCM)”

วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายธีรเมธ ศุภกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นวิทยากรชี้แจงและอธิบายเกณฑ์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามเกณฑ์ชี้วัดมิติที่ 1 และมิติที่ 4 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ในโครงการฝึกอบรม ”โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model:SCM)” กิจกรรมที่ 3  -การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อให้สหกรณ์เข้าใจเกณฑ์ชี้วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์และสามารถกำหนดแนวทางแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่จะรักษาพัฒนาหรือยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามเกณฑ์ชี้วัดความเข้มแข็ง ณ สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด  จังหวัดนครนายก

  • ฮิต: 7

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ พิจารณาวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี 2567

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมาย นายภานุพงษ์ มณีนาค และ นางสาวณิชรัตน์ พานิชกรณ์   -นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ พิจารณาวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปี 2567 พิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พิจารณากำหนดระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก การกำหนดแผนฟื้นฟูของสหกรณ์ ทั้งนี้บุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกได้ประชาสัมพันธ์โครงการสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567และให้คำแนะนำในการจัดทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์ประจำปี 2567 เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมทั้งได้กำชับสหกรณ์ให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ฮิต: 11

ดำเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกจำกัด

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์-ชุดที่ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย นางสาวเปรมฤทัย ลือจันทึก นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการและนางสาวสุภาวดี บุญคุ้ม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกจำกัดอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 4/2567 ในการนี้คณะผู้ตรวจการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

  • ฮิต: 9

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามนโยบาย คทช.ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวสุภัศรา ศรีประเสริฐยิ่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามนโยบาย คทช.ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร         และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่คทช.    ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

  • ฮิต: 19