ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ภาพข่าวกิจกรรม

ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสมาชิก

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายกมอบหมายให้นางสาวณปภัช เผ่าวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มฯ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสมาชิก หลังเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก แก่สถาบันเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ สังกัดสหกรณ์การเกษตรปากพลี จำกัด บริเวณวัดปทุมวงษาวาส ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จันนา สมาชิกกลุ่มรับการตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล และติดตามกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า ของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด โดยมีนางรัชณีต์วรรณ แช่มช้อย ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ ให้ข้อมูลในการผลิตและจำหน่ายผลผลิตพรมเช็ดเท้าของสมาชิก

  • ฮิต: 10

ฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model:SCM)”

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2567 นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ สังสะโอภาส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้ม-แข็ง (Strong Coop Model:SCM)” กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย  โดยมีนายธีรเมธ ศุภกุล    นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นวิทยากรชี้แจงและอธิบายเกณฑ์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามเกณฑ์ชี้วัดมิติที่ 1 และมิติที่ 4 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เพื่อให้สหกรณ์เข้าใจเกณฑ์ชี้วัดความเข้มแข็งของสหกรณ์และสามารถกำหนดแนวทางแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่จะรักษาพัฒนาหรือยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามเกณฑ์ชี้วัดความเข้มแข็ง ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่า จำกัด จังหวัดนครนายก

  • ฮิต: 15

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ติดตามการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามแผนการตรวจราชการ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ติดตามการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครนายก โดยนางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวพลอยไพลิน แก้วมูลนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

  • ฮิต: 6

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระแห่งชาติจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” ประกอบด้วย (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวอภิวันท์ ธะนะสิทธิศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ตอนเช้า ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระแห่งชาติจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน
“สถาบันหลัก” ประกอบด้วย (ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน “วาระจังหวัดนครนายก” กำหนดให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามวาระจังหวัดนครนายก เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ จึงให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ขึ้น

  • ฮิต: 8